หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยและการตรวจการ ตัวอย่างผลงานวิชาการต้นแบบในการพัฒนาผลงานวิชาการของบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา